TechConnect improves the state of tech talent of the Amsterdam Metropolitan Area

EN NL

TechConnect is het programma dat onderweg naar 2022 de mismatch tussen vraag en aanbod in de tech-wereld in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) helpt overbruggen door nieuwe initiatieven. Lees verder >

Het gaat de economie van de Metropoolregio Amsterdam voor de wind. Er is veel bedrijvigheid en de werkloosheid is in jaren niet zo laag geweest. Die economie verandert wel door (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen. De impact op mens, bedrijf en maatschappij is groot. Zeker ook op de arbeidsmarkt.

Ook doet digitalisering steeds meer zijn intrede in nog meer traditionele beroepen, of in beroepen die niet direct als ICT functies worden bestempeld, dan wel waar je geen ICT-opleiding voor hoeft te hebben gevolgd. Tech gaat dus overal doorheen, door alle sectoren en opleidingsniveaus. In dat goede economische nieuws schuilen ook gevaren met betrekking tot talent zoals een tekort aanbod tech talent, een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen en het ontbreken van diversiteit, een concentratie talent(vraag) rondom Amsterdam maar het ontbreekt aan distributie naar regio.

Om de concurrentiepositie van de MRA te behouden en te verbeteren en meer diversiteit in de tech sector te krijgen is het belangrijk om meer talent naar het werkveld te brengen dat het hardste groeit: Tech.

Vandaar dat de Amsterdam Economic Board samen met StartupAmsterdam en de diverse stakeholders uit de educatie en tech sector actie onderneemt met TechConnect, het programma dat onderweg naar 2022 de mismatch tussen vraag en aanbod in de tech-wereld in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) helpt overbruggen met 11 initiatieven.

techconnect graph

Met de TechConnect Graph krijgt iedereen inzicht in vraag en aanbod van tech talent en kunnen wij de strategie en aanpak binnen de Metropoolregio Amsterdam daarop aanpassen. Hierbij is samenwerking tussen de diverse stakeholders en een data-gedreven aanpak door het metrics bureau belangrijk.

TechConnect Graph provides insight into tech talent demand and supply, and it enables us to adapt the Amsterdam Metropolitan Area’s approach and strategy towards the issue. Collaboration between various stakeholders as well as a data-driven approach by the metrics office are vital.

talent liaison

Weten wat de 200 snelst groeiende startups, scale-ups en tech bedrijven zijn? En wat de behoefte aan tech talent is bij deze bedrijven? De liaison voor snelgroeiers is een aanspreekpunt voor tech bedrijven en onderhoudt de contacten met opleiders, waar hij/zij de snelste groeiers aan verbindt.

Want to know which the 200 fastest growing startups, scale-ups and tech companies are? Are you also wondering what their demand for tech talent is? Our talent liaison is the first point of contact for fast growing companies, while maintaining relationships with trainers and in turn connecting them to companies.

public student capacity

Op te veel technische opleidingen zit een numerus fixus waardoor er te weinig jonge mensen de tech arbeidsmarkt op komen. Deze beperkte opleidingscapaciteit moet worden weggenomen. Door overheid, bedrijfsleven en opleidingen in een vroeger stadium te koppelen, worden deze obstakels weggenomen.

Too many technical studies are subject to a limited selection procedure, the results being that not enough people are able to enter the tech labour market. This limited education capacity needs to be addressed. By connecting governments, businesses and educational institutes at an earlier stage, we can overcome these obstacles.

tech teachers

Opleiders hebben moeite om aan docenten te komen. Toptalenten kiezen eerder voor carrière maken dan lesgeven. Teach4amsterdam verleidt deze toptalenten om de eerste twee jaar van hun carrière voor de klas te staan. Verder worden er in de breedte meer en betere tech docenten opgeleid.

It’s hard for educative programs to find enough teachers. Talented people chose rather to build up a career instead of teaching. Teach4amsterdam aims to tempt these talents into teaching for the first two years of their career. Additionally, the aim is to educate more and better tech teachers in the broader sense.

private student capacity

Private tech opleiders ervaren specifieke knelpunten om te kunnen groeien, zoals dure vierkante meterprijzen voor lesruimte, het bereiken van andere doelgroepen, de vorm van accreditatie en het vinden van nieuwe financieringsmodellen. Deze obstakels moeten worden weggenomen.

Private tech educators experience specific hold-ups when it comes to professional growth; such as expensive rent, reaching new target groups, accreditation policy, and finding new revenue models. These issues need to be dealt with and eliminated.

closer2tech

Closer2tech wil vrouwen en jongeren met een migrantenachtergrond motiveren om te kiezen voor een tech opleiding. Vaak heerst er onder deze doelgroepen nog een verkeerd beeld van de mogelijkheden. Ook stimuleren ouders hun kinderen vaak te kiezen voor ‘ouderwetse’ banen.

Closer2tech wants to motivate women and young people with a migration background towards choosing tech as education. These groups often have the wrong image of the possibilities tech offers. Also, parents too often stimulate their children into choosing ‘old fashioned’ careers.

workforce x

De om- en bijscholing van Generatie X (1956 - 1980) binnen corporates is van essentieel belang. Sommigen zijn werkzaam in ‘oude tech’ en kunnen opgeleid worden in ‘nieuwe tech’, anderen zijn matig digitaal vaardig en krijgen gericht om- en bijscholing in mind- en skillset.

Up- and reskilling ‘Generation X’ (1956-1980) within corporates is of vital importance. Some already work with old tech but can be re-educated in new tech. Others have limited digital skills and can be upskilled in their mind- and skillset.

tech talent recruitment

Een van de belangrijkste behoeftes van tech bedrijven is het aantrekken van (buitenlands) top talent. Experts in kunstmatige intelligentie, robotica, blockchain zijn daarin essentieel. TechConnect gaat inventariseren in welke domeinen een tekort is aan top-experts en wat we kunnen doen om deze aan tech teams en universiteiten te binden.

Attracting (foreign) top talent is one of the most important priorities of tech companies, especially when it comes to experts in AI, robotics and blockchain. TechConnect will research in which domains companies experience a shortage of top-experts and what we can do to connect these companies with tech teams and universities.

tech bond

Een opleiding is een van de beste investeringen in jezelf. Zeker als mensen werkloos zijn of geen uitzicht hebben op een baan. Maar investeren in een opleiding kan alleen als je voldoende middelen hebt. De tech bond is een steun in de rug — een vriendelijke lening om de opleiding te kunnen starten en betalen. Met uiteindelijk als doel een baan in tech.

Education is a great investment in yourself. Especially for people who are unemployed or have little job opportunities. However, investing in education is only possible when you possess sufficient financial resources. The tech bond offers support – it’s a friendly loan to start and pay for your tech education that will help you to get a job in tech.

coding4amsterdam

Zorgdragen dat digitale vaardigheden op basis- en middelbare scholen en universiteiten even standaard zijn als rekenen en taal. Het gaat hierbij over meer dan coderen, vooral over het snappen wat technologie is.

Ensuring digital skills to be as standard as Maths and Dutch courses at primary schools, high schools and universities. It’s about more than just coding, it’s about understanding what technology is.

tech-pr bureau

Tech is vaak nog een onbekend terrein. Het tech-pr bureau gaat mensen bewegen van “dat is niets voor mij” naar “ik wil ook in tech werken”. Kranten, omroepen, mediamakers stimuleren om te publiceren over tech. Ook zorgt het bureau ervoor dat marketing wordt uitgevoerd met als doel activering, branding, showcasing van tech.

Tech is too often too little known. The tech-pr bureau wants to change people’s thinking from “that isn’t for me” to “I want to work in tech too!”. Newspapers, broadcasters and media channels should be stimulated into publishing about tech. The bureau also needs to ensure marketing, to activate, brand and showcase tech.

tech events

Events zijn belangrijk voor talent en communities. De Metropoolregio Amsterdam heeft al mooie tech events zoals WorldSummitAI, TNW Conference, Amsterdam Capital Week. Deze hebben het tech ecosysteem versterkt. TechConnect wil meer events versterken en aantrekken waar vooral experts op het gebied van blockchain en kunstmatige intelligentie op afkomen.

Events are important for talent and communities. The Amsterdam Metropolitan Area already hosts major tech events such as WorldSummitAI, TNW Conference and Amsterdam Capital Week. These have strengthened the tech ecosystem. TechConnect wants to reinforce and support more tech events, especially those that attract artificial intelligence and blockchain experts.